Målsättningen med denna sida är att så enkelt som möjligt ge en grundförståelse för hur ett vibrerande system och en vibrationsdämpare fungerar. Det man vill uppnå med någon form av vibrations-dämpande åtgärder är ju att begränsa oönskade vibrationer och försäkra sig om att dess negativa effekter hålls inom acceptabla gränser.

Vibrationsdämpning

vibrationsdämpning

Vibrationsdämpning, eller om vi vill kalla det vibrationsisolering, kan behöva sättas in i byggnader där det finns vibrerande installationer som t.ex. hissar, fläktar och tvättmaskiner. Det förekommer även att det behöver göras under hela huskroppar, t.ex. ett bostadshus som byggs nära ett tungt trafikerat järnvägsspår. Inom industrin är det vanligt att tungt vibrerande maskinell utrustning behöver vibrationsisoleras från byggnadens golv/stomme.

Om den utrustning som behöver vibrationsdämpning är källan till vibrationerna så är ju avsikten med åtgärden att minska de vibrationer som överförs från utrustningen i fråga till supportstrukturen. Men omvänt, om utrustningen som kräver vibrationsisolering i själva verket är en mottagare av oönskade vibrationer, så är ju syftet med åtgärden att minska vibrationerna som överförs från stödstruktur till mottagaren.

Skadlig inverkan

Vibrationer kan leda till problem och i värsta fall en skadlig miljö för både utrustning och människor. Att exponeras för långvariga vibrationer har en negativ inverkan på oss människor.

Vibrationsdämpare – grundläggande egenskaper

vibrationsdämpare
Gummidämpare: ”3D.F is an antivibration mounts that can offer vibration control in every direction.

En vibrationsdämpare reducerar vibrationerna mellan en enhet (utrustning) och dess stödstruktur och består av någon form av fjädrande material som till exempel gummi, så kallade gummidämpare, eller av metall om man utformar det som någon typ av fjäder, så kallade fjäderdämpare.

Egenfrekvens (resonansfrekvens) och dämpning är de grundläggande egenskaperna hos en vibrationsdämpare. Dessa egenskaper kommer att påverka hur effektivt dämparna kommer att fungera

vibrationsisolering

Produktdesign

När ska man börja tänka på problematiken när det gäller vibration? Den enkla regeln är att ju tidigare desto bättre, vilket innebär att den bästa tiden att överväga behovet av vibrationsdämpande åtgärder är i början av produktdesignen. Detta ger ofta den bästa prestandan till den lägsta kostnaden. Vibrationsisolering skall vara en viktig del i designen, likt materialval, kostnadsanalys och tester för att utreda tillförligheten av produkten.

Läs vidare:

=> Teori – Vibrationsdämpare